Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 1 - 2004


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Nauczanie z krzyża
Śmierć Jezusa to nie tylko odkupienie, lecz także wspaniały przykład przebaczenia

Złoczyńca w raju
Pokutujący złoczyńca otrzymuje w chwili śmierci obietnicę odkupienia

Umierający Syn zabezpiecza swoją matkę
Słowa Jezusa skierowane do Jana są dowodem miłości do matki

Opuszczony, lecz nie porzucony
Przejmujące wołanie z krzyża nie dowodzi odrzucenia przez Ojca

Wszystko się wykonało
Jezus objawia swoje potrzeby dopiero wtedy, gdy wypełnił swe dzieło

Ostatnie słowa
Wykonało się

W ręce Twoje...
Jezus pozostawia osąd swojemu Ojcu

Studium Psalmu 22
Studium pokazujące przeżycia naszego umierającego Zbawiciela

O zmierzchu...
chwila zadumy

Od redakcji


powrót wersja do druku

 

 The Herald


The Herald

Zwiastun Królestwa Chrystusowego

Nasze wydawnictwo oddaje corocznie w ręce Czytelników 192 strony treści do duchowych rozważań i studiów, dotyczących różnorodnej problematyki. Każdy numer publikowany jest co dwa miesiące przez:

Pastoral Bible Institute
1425 Lachman Lane
Pacific Palisades CA 90272
Telefon: (w USA)
1 - 888 - 7 - THE - PBI
Adres e-mail: ThePBI@aol.com
www.heraldmag.org

Komitet Redakcyjny

Wydawnictwo niniejsze nadzorowane jest przez pięcioosobowy Komitet Redakcyjny, który większością przynajmniej trzech głosów zatwierdził do druku każdy z artykułów publikowanych na naszych łamach. Komitet Redakcyjny ponosi odpowiedzialność za opublikowane artykuły; jednakże nie utożsamia się z każdym poglądem w nich zawartym. Obecnie, Wydawcami są: Michael Brann, Carl Hagensick, Homer Montague, Michael Nekora oraz David Rice.

Czasopismo i jego misja

Założony w 1918 roku, Pastoral Bible Institute, Inc. za swój cel obrał rozpowszechnianie wiedzy chrześcijańskiej. Czasopismo przez niego wy-dawane, The Herald - Zwiastun Królestwa Chrystusowego, twardo stoi na stanowisku, broniąc jedynej prawdziwej podstawy nadziei Chrześcijańskiej, tak powszechnie obecnie odrzucanej - odkupienia przez drogocenną krew (1 Piotr. 1:19) "człowieka Chrystusa Jezusa, który siebie samego złożył jako okup [równoważną cenę] za wszystkich" (1 Tym. 2:5-6).

Budując więc na tym pewnym fundamencie, ze złota, srebra i drogich kamieni Słowa Bożego (1 Kor. 3:11-15; 2 Piotr. 1:5-11), jego dalszą misją jest, aby "zrozumieć (...) pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona (...) Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" (Efez. 3:4-11).

Czasopismo to nie jest związane z jakąkolwiek partią, kościołem czy filozofią ludzką, lecz stara się ze wszech miar pełnić wolę Boża wyrażoną przez Chrystusa Jezusa, według słów Pisma Świętego. Śmiało pragnie głosić wszelkie słowa Pana, zgodnie z Boską wolą, w miarę naszego zrozumienia. Nie prezentuje dogmatycznego punktu widzenia, lecz jest pewne tego, co głosi, krocząc z wiarą
w niezawodne obietnice Boże.

Prowadzona przez nas działalność zorganizowana jest w Wydawnictwo, aby móc pełnić naszą służbę; zatem wszelkie nasze decyzje odnośnie tego, co będzie publikowane lub nie, podejmujemy starając się być w zgodzie z nauką Pisma Świętego, dla zbudowania Ludu Bożego w łasce i poznaniu.

Tym samym, nie tylko że zachęcamy, lecz nawet naciskamy na naszych Czytelników, aby sprawdzali wszelkie odczytane tezy i poglądy za pomocą bezbłędnego Słowa Bożego, do którego
i my bezustannie się odnosimy, aby móc sprostać tej ocenie.

Według nas, Pismo Święte jasno uczy, że:

Kościół jest "świątynią Boga Żywego", jego "dziełem"; że ta konstrukcja jest budowana przez cały okres Wieku Ewangelii - od czasu, gdy Chrystus stał się Odkupicielem świata i "kamieniem węgielnym" tej świątyni, poprzez którą, gdy już zostanie ukończoną, spłynie Boskie błogosławieństwo na wszystkich ludzi, a oni znajdą do niego drogę (1 Kor. 3:16,17; Efez. 2:20-22; 1 Moj. 28:14; Gal. 3:29).
W międzyczasie, trwa kształtowanie, ociosywanie i polerowanie wierzących po-święconych w przymierzu Chrystusowym, a gdy ostatni z tych "żywych kamieni", "wybranych i drogocennych", zostanie ukończony, Wielki Budowniczy zbierze wszystkie w Pierwszym Zmartwychwstaniu; a świątynia zostanie wypełniona Jego chwałą i stanie się miejscem spotkania Boga i człowieka, w ciągu całego Tysiąclecia (1Piotr. 2:4-9, Obj. 15:5-8).
Podstawą nadziei dla Kościoła i świata jest fakt, że "Jezus z łaski Bożej za każdego śmierci zakosztował", stał się "okupem za wszystkich" i będzie "w słusznym czasie" "prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka" (Hebr. 2:9; Jan 1:9; 1 Tym. 2:5,6).

Nadzieją Kościoła jest to, że będzie jak jego Pan, "ujrzy go takim, jakim jest", będzie współuczestnikiem Boskiej natury" oraz że będzie z nim dzielił chwałę (1 Jan 3:2; Jan 17:24; Rzym. 8:17; 2 Piotr. 1:4).

Obecną misją Kościoła jest doprowadzanie do doskonałości świętych dla przyszłego dzieła służby; rozwijanie w sobie łaski, bycie głosicielem Boga na świecie; przygotowanie się do roli królów i kapłanów
w przyszłym wieku (Efez. 4:12; Mat. 24:14; Obj. 1:6, 20:6).

Nadzieja dla świata leży w błogosławieństwie poznania i możliwościach, jakie przyniesie ze sobą Tysiącletnie Królestwo Chrystusa - odnowienie wszystkiego tego, co zostało utracone w Adamie, dla wszystkich chętnych i posłusznych, z rak Odkupiciela i jego uwielbionego Kościoła, gdy wszyscy celowo czyniący zło zostaną zniszczeni (Dz. Ap. 3:19-23; Izaj. 35). Polskie wydanie

The Herald - Zwiastun Królestwa Chrystusowego

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy dzisiaj do Waszych rąk numer specjalny pisma "Na Straży" - jakim jest polska wersja amerykańskiego czasopisma The Herald of Christ's Kingdom, edycja marzec/kwiecień 2002, wydawanego przez istniejący od roku 1918 Pastoral Bible Institute, Inc. Jest to numer specjalny - a więc wydany
w szczególnym celu: celem tym jest zaprezentowanie tego tytułu polskiemu odbiorcy, a zwłaszcza jego posłannictwa, treści oraz sposobu i formy jego przekazu.

W porozumieniu z Komitetem Wydawniczym czasopisma The Herald of Christ's Kingdom podjęliśmy bowiem próbę - począwszy do numeru styczeń/luty 2004 - regularnej edycji polskiej wersji tego dwumiesięcznika. Dotychczas na polskim rynku wydawniczym dostępna była jedynie oryginalna wersja angielska czasopisma, co w zrozumiały sposób ograniczało jego dostępność.

Praca którą podjęliśmy będzie kontynuowaną, o ile znajdzie wystarczającą ilość odbiorców, chętnych do podjęcia regularnej prenumeraty - z założenia bowiem czasopismo to ma być w pełni "samo finansujące się", czyli wielkość nakładu oraz cena pojedynczego numeru będzie ściśle związana z ilością czytelników (czyli realnym zapotrzebowaniem). Brak zainteresowania oznaczać będzie przerwanie prac nad edycją kolejnych numerów.

Dlatego też prosimy wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem niniejszej pozycji
o zgłaszanie na adres Wydawnictwa "Na Straży" w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2004r. chęci podjęcia prenumeraty. Zgłoszenia prenumeraty można dokonywać indywidualnie lub zbiorczo, w dowolny sposób - listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, również formularza umieszczonego tutaj. Po zebraniu zamówień, dokonamy analizy poziomu zapotrzebowania oraz kosztów edycji czasopisma. O wynikach sondażu poinformujemy Czytelników na łamach czasopisma "Na Straży" (w przypadku braku zainteresowania publikacją i nie podjęcia tematu), bądź też na łamach numeru styczeń/luty 2004 polskiej wersji czasopisma The Herald of Christ's Kingdom (w przypadku kontynuacji pracy wydawniczej). W tym drugim przypadku podamy też warunki prenumeraty, a zwłaszcza cenę pojedynczego numeru oraz terminy wpłat.

Do tego czasu prosimy o nie dokonywanie przedpłat na prenumeratę, chyba że życzeniem ofiarodawcy byłaby chęć zrekompensowania kosztów poniesionych na publikację załączonego numeru specjalnego. Wszelkie uwagi oraz zapytania prosimy kierować na adres Wydawnictwa "Na Straży".

Redakcja

Polska edycja
wydawana jest przez:

Wydawnictwo "Na Straży"
ul. Nowosądecka 74
30 - 683 Kraków
tel. 012 265 - 00 - 95
Adres e-mail: nastrazy@nastrazy.pl
www.nastrazy.pl


powrót do góry wersja do druku