Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 1 - 2006


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Księga Sędziów
Księga ta opisuje losy Izraela na przestrzeni 300 lat od śmierci Jozuego.

Debora, Gedeon i Pan
Losy tych dwojga sędziów splotły się z ważnymi wydarzeniami w historii Izraela.

Przysięga Jefty
Ten wielki bohater wiary postąpił zgodnie ze złożoną przysięgą i stał się wielkim sędzią.

Rozważania nad Księgą Rut
Rut otrzymała wiele błogosławieństw przez swą wiarę. Jest ona obrazem Kościoła.

Pieśń Debory
Studium 5 rozdziału Księgi Sędziów.

Samson
Samson sądził Izraela przez dwadzieścia lat. Często był sam, odtrącony nawet przez tych, którym pomagał.

Samuel, prorok i sędzia
Samuel, ostatni sędzia Izraela, był mężem wielkiej wiary, której był zawsze posłuszny.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Księga Sędziów

Na początku

Okres sędziów był jednym z najbardziej fascynujących etapów w historii Izraela. Większość epizodów, jakie miały miejsce w tym czasie, zapisanych zostało w Księdze Sędziów, uzupełnionej historią Rut i kilkoma rozdziałami 1 Księgi Samuela. Mimo licznych historii zawartych w tej księdze, wiele z nich pozostaje mało znanych. Mamy nadzieję, że niniejsze wydanie odświeży znajomość tych historii, które staną się źródłem licznych duchowych lekcji, mających zastosowanie w chrześcijańskim życiu.

Zasady wiary działającej w bohaterach wiary żyjących w tamtym okresie są doskonałym przykładem oddania Bogu wbrew licznym trudnościom. Apostoł św. Paweł czerpał z tych zapisów wiele przykładów wiary, które włączył w "obłok świadków", o którym napisał w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. W zapisie Hebr. 11:32 wspomina o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jefcie i Samuelu. Każda z tych postaci znalazła również swe miejsce w niniejszym numerze.

Poza lekcjami dotyczącymi wiary, ufności i lojalności pośród najtrudniejszych doświadczeń, w tle tych historii Bóg zawarł także alegorie odnoszące się zwłaszcza do powołania świętych w czasie obecnego Wieku Ewangelii. Tematy te również są omawiane.

Rozpoczniemy ogólnym artykułem zatytułowanym "Księga Sędziów", który opisuje trzy części tej księgi i pokazuje związki istniejące między poszczególnymi historiami. Kolejny artykuł, "Debora, Gedeon i Pan" dotyczy drugiego i trzeciego ucisku, jaki dotknął Izrael oraz licznych praktycznych lekcji, punktów widzenia i tła historycznego.

"Przysięga Jefty" przypomina nam o konieczności trzeźwych zobowiązań wobec Boga i potrzebie wykonywania naszych uświęconych przyrzeczeń. Jednocześnie, artykuł ten dowodzi, że wielka ofiara złożona przez Jeftę nie polegała na złożeniu ludzkiej ofiary, która byłaby odrazą dla Boga. Rozważania nad Księgą Rut przypominają wspaniała historię młodej moabickiej wdowy, która doceniła nadzieje Izraela oraz wiarę w Jehowę, a poprzez to stała się przodkiem naszego Pana Jezusa.

"Pieśń Debory" to wnikliwe studium wiary Debory i Baraka, którzy stawili czoła najsilniejszej potędze militarnej swych czasów w tamtym regionie. Wydanie zamkniemy historią o Samsonie i Samuelu, który był sędzią i prorokiem. Byli to dwaj znamienici mężowie wiary, którzy walczyli o oswobodzenie Izraelitów spod władzy Filistyńczyków. Ufamy, że poruszane nauki okażą się pouczające oraz pomocne, stanowiąc zachętę dla czytelników.


powrót do góry wersja do druku