Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 3 - 2007


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Melchizedek
Błogosławił Abrahamowi, przedstawia Mesjasza jako króla i kapłana.

Izaak
Zapowiedź Mesjasza jako Baranka Bożego.

Józef
Przedstawia przebaczającego Mesjasza.

Mojżesz
Pośrednik przymierza Zakonu wskazuje na Mesjasza jako pośrednika lepszego przymierza.

Jozue
Zdobywca Kanaanu symbolizuje zwycięskiego Mesjasza.

Boaz
Wykupienie dziedzictwa Elimelecha wskazuje na Mesjasza jako Odkupiciela.

Dawid
Mesjasz jako syn Dawida odziedziczy tron Izraela i całego swiata.

Jonasz
Studium Proroctwa Jonasza.


powrót wersja do druku

 Starotestamentalne obrazy Mesjasza

Na początku

I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach - Łuk. 24:27.

Jakże prawdziwym jest powiedzenie, które głosi: "Nowy Testament jest ukryty w Starym, zaś Stary Testament jest objawiony w Nowym". Jezus zweryfi kował prawdziwość tej tezy, gdy powiedział do Żydów: "Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie" (Jan. 5:39).

Apostoł Piotr, mówiąc o odkupieniu które jest w Chrystusie, pisze: "Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę; a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną" (1 Piotr. 1:10-12).

Nie tylko słowa Starego Testamentu prorokowały o Jezusie, lecz również życie wielu świętych osób żyjących w tych dawnych czasach, których doświadczenia były w pewnym sensie równoległe do doświadczeń Jezusa. W niniejszym wydaniu czasopisma The Herald zajmiemy się rozważeniem historii ośmiu wiernych mężów Starego Testamentu, których życie ilustruje życie Jezusa Mesjasza.

Melchizedek: Mesjasz jako król i kapłan. Izaak: Mesjasz ofi arowany. Józef: Mesjasz wybaczający. Mojżesz: Mesjasz jako pośrednik. Jozue: Mesjasz zdobywca. Boaz: Mesjasz jako wykupiciel. Dawid: Mesjasz jako dziedzic tronu królewskiego. Jonasz: Mesjasz w grobie.

Dodatkowo, poza tymi świątobliwymi przykładami, wiele innych wydarzeń przepowiadało nadejście Mesjasza. Krótkie uwagi na temat trzech z nich malują portret Mesjasza, włączając w to krew Abla, miedzianego węża na pustyni oraz szaty piękna i chwały, które noszone były przez Najwyższego Kapłana z pokolenia Lewiego.


powrót do góry wersja do druku