Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 1 - 2009


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Przywdziewając pancerz
Pancerz, który chroni nasze serce przed ognistymi strzałami Przeciwnika.

Obute stopy
Naszym przywilejem jest głoszenie dobrej nowiny o radości Tysiąclecia.

Chwytając za miecz
Miecz ducha jest Prawdą Słowa Bożego, objawioną przez ducha świętego.

Zachowując wiarę
Posługiwanie się tarczą wiary nie polega jedynie na jej trzymaniu, ale na życiu zgodnie z jej zasadami.

Zapinając pas
Prawda ma moc zachowania nas od pokus Przeciwnika, gdyż działa jak kotwica.

Nakładając przyłbicę
Nasze słowa, myśli i czyny winny być kierowane Bożymi zasadami, pokazanymi w przyłbicy zbawienia.

Wierni słudzy
Apostoł Paweł zawarł w Liście do Tymoteusza napomnienia, dorady i zachęty dla Chrześcijańskich żołnierzy.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Zbroja Boża

Na początku

Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się - Efez. 6:13.

Dookoła nas toczą się wojny - państwa i grupy etniczne walczą między sobą, ludzie walczą z chorobami, biedą, głodem, narkotykami i z wieloma innymi wrogami. Podobnie każdy poświęcony naśladowca Jezusa jest zaangażowany w duchową walkę przeciwko trzem potężnym wrogom: światu, ciału i Szatanowi, "Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich" (Efez. 6: 12). Naśladowca Jezusa musi stoczyć dobry bój przeciwko tym trzem nieprzyjaciołom i odnieść zwycięstwo, aby osiągnąć cel jakim jest życie wieczne (1 Tym. 6:12).

Ta wojna to nie pojedyncza bitwa, lecz seria utarczek trwających całe życie. Rozpoczyna się ona wraz z poświęceniem i trwa dopóty, dopóki Chrześcijanin nie zakończy swej ziemskiej służby z chwilą śmierci. Aby pomóc naśladowcom Jezusa przetrwać te ataki ze strony świata, ciała i Szatana, Bóg zaopatrzył Chrześcijan w specjalnie zaprojektowaną zbroję światła, opartą na prawdzie, wystarczająco trwałą aby zapewnić im duchową osłonę (Rzym. 13:12).

Niniejsze wydanie naszego czasopisma skupia się na analizie poszczególnych elementów tej zbroi. Pierwszy artykuł jest zatytułowany "Zakładając pancerz" i opisuje nam w jaki sposób nasza wiara w ofi arę Jezusa i naśladowanie Jego charakteru chroni nas przed Przeciwnikiem. "Obute stopy" to tekst który wyjaśnia nam, w jaki sposób powinniśmy w naszym życiu objawiać zachowanie pełne pokoju. Wykorzystanie prawdy jako broni w obronie i ataku opisane jest w artykule "Chwytając za miecz".

"Zachowując wiarę" to opis wiary, która chroni nas w czasie walki. W rozważaniach zatytułowanych "Zapinając pas" znajdziemy zachętę do otoczenia się wiarą tylko w to, co jest prawdziwe, oraz do szczerego obchodzenia się z innymi. "Zakładając hełm" wyjaśnia nam, dlaczego tak istotnym dla uniknięcia pokus Szatana jest założenie hełmu zbawienia. Wydanie zakończymy artykułem "Wierni słudzy" który jest wnikliwym studium zapisu 1 Tym. 6, gdzie apostoł Paweł napomina, doradza, zachęca i dodaje odwagi Chrześcijańskiemu żołnierzowi.


powrót do góry wersja do druku