Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 4 - 2012


Spis treści

 Zdrowe zwyczaje

Na początku...

O Jezusie do nie-Chrzescijan
Jezus jest nadzieją na życie dla każdego

Z serca o okupie
Nasza duchowość powinna wzmacniać przesłanie

O ofierze okupu
Ofiara za Adama i za wszystkich

O śmierci i piekle
Piekło będzie wrzucone do jeziora ognistego

O naturze Boga
Jezus dwa razy otrzymał nową naturę

Naukowcy i inżynierowie
Nauka wyłoniła się z kultury chrześcijańskiej

Nauka a tradycja
Uwagi o nauce

O powrocie Chrystusa
Czym Chrześcijanie mają się zajmować w czasie żniwa

Arytmetyka „Dni ostatnich”
Dziś w proroctwach

O Izraelu
Izrael rośnie w siłę, a kościoły zanikają

O wszystkich narodach
Skoro Jezus umarł za wszystkich, to wszyscy powinni z tego skorzystać

Zmieniający się świat
Dziś w proroctwach


powrót wersja do druku

 

 Jak rozmawiać z ludźmi o Planie Bożym

Jak rozmawiać z ludźmi o Planie Bożym

Na początku

Niniejsze wydanie poświęcone jest kwestii, jak rozmawiać z innymi o Biblii i jej na­ukach.

„Jak rozmawiać o Jezusie z nie-chrześcijanami” to artykuł który zwraca uwagę na fakt, że być może przede wszystkim należy zacząć od wskazania na wia­rygodność Biblii. Zakon jako taki był sprawiedliwy i wskazywał na Jezusa, nadzieję życia wiecznego.

„Jak z serca rozmawiać o okupie” przypomi­na nam o tym, że nasze nastawienie może osłabić siłę naszego przesłania. „Jak rozmawiać z innymi Chrześcijanami o ofierze okupowej Jezusa” to artykuł, który na podstawie Pisma Świętego pokazuje natu­rę ofiary Jezusa, jej zastępczy charakter za Adama, a w rezultacie, za wszystkich jego potomków.

Relacje Pisma Świętego o śmierci i piekle omówione zostały w artykule „Jak rozmawiać z wie­rzącymi o śmierci i piekle”. Czym jest piekło i jaki jest jego koniec? Czy Jezus obiecał piekło złoczyńcy na krzyżu?

„Natura Boża” to artykuł zadający kilka prostych pytań dotyczących nauk o Trójcy. Wymienia on rów­nież dwadzieścia cztery fragmenty Pisma Świętego, które były historycznie wykorzystywanie przez Arian (antyntrynitarzy). Wspomniane zostały również wer­sety, którymi posługiwali się Socynianie.

„Jak rozmawiać o Bogu z naukowcami i inży­nierami” to artykuł który przypomina nam o tym, że niektórzy ludzie oczekują dowodów, a nie dogma­tów. Wiara może oprzeć się na trwałych dowodach, a zatem powinny być one starannie przedstawione.

Artykuł „Cel i sposób powrotu Chrystusa” począwszy od Obj. 20:1-6 wyjaśnia dlaczego powrót Chrystusa nie jest widzialny. Chrześcijanie któ­rzy reagują na ten fakt czynią tak zanim nastanie Armagedon oraz następujące po nim zmartwych­wstanie świata. „Interesujące obliczenia” to artykuł który wskazuje, że planeta Ziemia jest wystarczająco duża aby pomieścić całą ludzkość powstałą z grobu, czas tradycyjnie pojmowanego sądu w czasie 24 godzin jest zbyt krótki na jego przeprowadzenie, zaś czas konieczny aby widzialnego Jezusa „uj­rzało wszelkie oko” na całej ziemi jest dłuższy, niż mogłoby się wydawać.

„Jak rozmawiać z ludźmi o Izraelu” to artykuł który wskazuje, że od ponad stulecia każde wielkie wydarzenie na świecie systematycznie sprzyja od­rodzeniu się tego narodu. „Jak rozmawiać z innymi” to kilka słów o tym jak dyskretnie omawiać nauki Biblijne.

„Jak rozmawiać z ludźmi o wszystkich narodach” stawia pytanie: czy skoro Jezus umarł za wszystkich, to czy nie wszyscy powinni z tego skorzystać? Powrót Izraela zapowiada błogosławieństwo dla wszystkich w czasie tysiącletniego królowania Chrystusa.

powrót do góry wersja do druku